Cele i statut

Cele Stowarzyszenia FANATYCY WIDZEWA:

 • Promocja meczów piłki nożnej w społeczeństwie,
 • Podnoszenie poziomu kultury życia kibicowskiego na „Stadionie Widzewa”,
 • Propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach Klubu Widzew Łódź wśród młodzieży szkolnej,
 • Działanie mające na celu wpływ na politykę informacyjną Klubu Widzew Łódź,
 • Konsultacje oraz porady marketingowe z władzami Klubu Widzew Łódź,
 • Tworzenie i nadzór nad projektami lojalnościowymi dla wszystkich członków Stowarzyszenia, połączona z użyczeniem wizerunku piłkarzy zespołu,
 • Wspieranie rozwoju młodzieżowej piłki nożnej w Łodzi i województwie łódzkim,
 • Zwiększanie zainteresowania piłką nożną wśród dzieci i młodzieży,
 • Rozbudowa i rozwój bazy sportowej Klubu,
 • Promowanie współpracy klubów piłkarskich z organami administracji rządowej i samorządowej,
 • Promocja piłki nożnej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży,
 • Dbanie o zabezpieczenie interesu kibicowskiego,
 • Organizacja ruchu kibicowskiego,
 • Zwiększanie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich podczas wszystkich działań sportowych,
 • Utrzymanie i rozwój wysokiego poziomu sportowego zespołów piłkarskich,
 • Przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu,
 • Wszelkie działania na rzecz likwidacji bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

—————————————————————————————————————————————–

Tekst Jednolity Statutu

Stowarzyszenie FANATYCY WIDZEWA

Rozdział I

Paragraf 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie FANATYCY WIDZEWA zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Paragraf 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20,poz. 104) i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Paragraf 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedzibą jest Łódź.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
3. Barwami Stowarzyszenia są kolory czerwono-biało-czerwone.
4. Stowarzyszenie pielęgnuje i wspiera tradycje TMRF Widzew oraz RTS Widzew.
5. Znaki graficzne, jakimi może posługiwać się Stowarzyszenie stanowią załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

Paragraf 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Paragraf 5

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.
a) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków. Organem uprawnionym do podjęcia uchwały o podjęciu bądź zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie jest Zarząd.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie:
– działalność związana ze sportem(PKD 93.1).
– Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1.).
– Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1).
– Reklama (73.1.)
– Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1.)
– Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.2.)
– Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1.)
– Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.6.)
– Działalność w zakresie podlegającym koncesjonowaniu podjęta zostanie po uzyskaniu stosownych zezwoleń o koncesji.
3. Działalność pożytku publicznego określona w celach statutowych może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Dochód w całości przeznaczony jest na cele statutowe.

Paragraf 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

Paragraf 7

Stowarzyszenie jest niezależne od organizacji politycznych, gospodarczych oraz religijnych.

Rozdział II

Paragraf 8

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Promocja meczów piłki nożnej.
2. Podnoszenie poziomu kultury życia kibicowskiego na ‚Stadionie Widzewa’
3. Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do klubu, jego sympatyków oraz upowszechniania jej w Polsce i za granicą;
4. Integracja sympatyków klubu Widzew Łódź.
5. Propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach Klubu Widzew Łódź wśród młodzieży szkolnej.
6. Działanie mające na celu wpływ na politykę informacyjną Klubu Widzew Łódź.
7. Konsultacje oraz porady marketingowe z władzami Klubu Widzewa Łódź.
8. Tworzenie i nadzór nad projektami lojalnościowymi dla wszystkich członków Stowarzyszenia, połączona z użyczeniem wizerunku piłkarzy zespołu.
9. Wspieranie rozwoju młodzieżowej piłki nożnej w Łodzi i województwie łódzkim.
10. Zwiększanie zainteresowania piłka nożną wśród dzieci i młodzieży.
11. Rozbudowa i rozwój bazy sportowej Klubu.
12. Promowanie współpracy klubów piłkarskich z organami administracji rządowej samorządowej.
13. Promocja piłki nożnej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.
14 .Dbanie o zabezpieczenie interesu kibicowskiego.
15. Organizacja ruchu kibicowskiego.
16. Zwiększanie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich podczas wszystkich działań sportowych.
17. Utrzymanie i rozwój wysokiego poziomu sportowego zespołów piłkarskich.
18. Przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu.
19. Wszelkie działanie na rzecz likwidacji bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Paragraf 9

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele przez:

1. Organizowanie spotkań z wybitnymi zawodnikami i byłymi piłkarzami Klubu Widzew Łódź.
2. Przygotowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji o tematyce sportowej.
3. Zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materiałów dotyczących tematyki sportowej, a w szczególności piłki nożnej.
4. Organizowanie pokazowych i towarzyskich meczów piłki nożnej.
5. Prowadzenie rozgrywek i organizowanie turniejów zespołów amatorskich w piłce nożnej.
6. Działania marketingowe promujące Klub Widzew Łódź i Stowarzyszenie, w szczególności prowadzenie wspólnej z Klubem Widzew Łódź akcji mającej na celu propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach Widzewa wśród młodzieży szkolnej.
7. Wydawanie programu meczowego i czasopism.
8. Usługi reklamowe.
9. Wpływ na politykę informacyjną Klubu Widzewa Łódź poprzez organizowanie cykliczne spotkań członków Stowarzyszenia z Zarządem Klubu Widzewa Łódź i urzędnikami magistratu.
10. Organizacja sprzedaży karnetów i biletów na mecze Widzewa, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu lojalnościowego dla członków Stowarzyszenia.
11. Organizacja wyjazdów na mecze ligowe i pucharowe Widzewa.
12. Organizacja spotkań towarzyskich dla członków Stowarzyszenia, połączona z użyczeniem wizerunku piłkarzy zespołu.
13. Organizacja turniejów i festynów.
14. Produkcja i dystrybucja pamiątek sportowych.
15. Prowadzenie komercyjnych serwisów sms.
16. Nawiązanie i utrzymanie współpracy z innymi łódzkimi klubami piłkarskimi.
17. Współpracę z przedszkolami i szkołami z terenu Łodzi i łódzkiego.
18. Współpracę z Klubami Kibica i Sympatykami klubu z terenu całego kraju.
19. Organizowanie akcji promocyjnych propagujących sport i piłkę nożną.
20. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia.
21. Skupienie wokół Stowarzyszenia grupy firm i instytucji wspomagających finansowo realizacje celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Paragraf 10

Stowarzyszenie ma członków:

1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

Paragraf 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada poparcie ze strony wprowadzającego członka Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia musi być równocześnie członkiem wspierającym i systematycznie opłacać składki członkowskie. Członkami wspierającymi mogą być również osoby prawne.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być również osoby małoletnie poniżej 16 roku życia, za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, jednakże członkom takim nie przysługują uprawnienia określone w Paragraf 12 ust. 1 pkt 1.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może również zostać cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Paragraf 12

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

Paragraf 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń i regularnie opłacanie składek.

Paragraf 14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w par. 12 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
2. Do obowiązków członka wspierającego należy:

a) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia
b) wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy finansowej lub rzeczowej
c) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Walne Zebranie nadaje członkostwo honorowe większością 3/4 głosów

4. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
5. Do obowiązków członka honorowego należy:

a) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
b) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

Paragraf 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia do Zarządu dokonanego w formie pisemnej.
2. Skreślenia przez Zarząd na skutek niepłacenia składek przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia; na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w podpunktach 3) i 4); decyzję z zakresie rozpoznania tego wniosku podejmuje Zarząd.
5. Z powodu utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;.
6. Z powodu śmierci członka.
5. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV

Paragraf 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
1. Kadencja Zarządu i Komisja Rewizyjna trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Uchwały władz zapadają zwykła większością głosów. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Paragraf 17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Paragraf 18

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony na godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników
4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
b. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
c. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
d. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
e. Nadawanie godności członka honorowego.
f. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
g. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
h. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
i. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Paragraf 19

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1. z własnej inicjatywy,
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Zarządu lub inny Członek Zarząd, po czym Walne Zgromadzenie Członków wybiera spośród obecnych Przewodniczącego oraz Protokolanta.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile w statucie nie przewidziano inaczej.
3. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjąć nie można chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni na Walnym Zebraniu Członków, a nikt z obecnych nie sprzeciwi się podjęciu uchwały.

Paragraf 20

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd składa się z 4 do 11 członków. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Przed rozpoczęciem kadencji Zarządu Walne Zebranie określa ilość członków Zarządu. Uchwały Zarządu uznane są za ważne w sytuacji, gdy w głosowaniu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

Paragraf 21

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie.
3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
5. Zwoływanie Walnych Zebrań.
6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
9. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego.

Paragraf 22

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

– 1. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
– 2. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
– 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

Rozdział V

Paragraf 23

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
– wpływy ze składek członkowskich,
– dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
– wpływy z działalności statutowej,
– dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Zabrania się:
– udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jej członków, do członków organów, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
– przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to miałoby nastąpić na preferencyjnych warunkach,
– wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji,
– zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Paragraf 24

1. Dla skuteczności oświadczeń woli(w tym również w zakresie zobowiązań majątkowych)wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków
2. W zakresie kompetencji, o której mowa w ust. 1 Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do reprezentacji na zewnątrz innym osobom nie będącymi członkami Zarządu.

Rozdział VI

Zarząd ma prawo powoływania ciał doradczych, w skład których mogą wchodzić członkowie Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu w tej kwestii musi określać zakres kompetencji oraz listę członków ciała doradczego.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

Paragraf 25

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Paragraf 26

Do spraw nieuregulowanych Statutem maja zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.