Nowe zasady przyjmowania kibiców gości

13 marca 2013, 16:32 | Autor:

Po jesiennych wyborach w Polskim Związku Piłki Nożnej i objęciu władzy przez Zbigniewa Bońka można odczuć lekką odwilż w podejściu piłkarskiej centrali do kibiców.  Na skutek dialogu działaczy PZPN ze środowiskiem kibicowskim udało się wypracować nowy, wspólny regulamin dotyczący zasad udziału kibiców gości w meczach organizowanych przez PZPN oraz Ekstraklasę S.A.
Zapisy te weszły w życie z dniem 20 lutego br. jako odrębna uchwała. Poniżej prezentujemy pełny jej zapis:

Logo_PZPN

Uchwała nr II/85 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad udziału kibiców drużyny gości na meczach piłki nożnej podczas rozgrywek szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.

 

Na podstawie art.36 §1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

1. Klub drużyny gospodarza ma prawo nie przyjmować zorganizowanej grupy kibiców drużyny klubu gościa tylko i wyłącznie na podstawie odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa powszechnego, decyzji właściwych podmiotów państwowych lub samorządowych, a także na podstawie decyzji odpowiednich organów PZPN.
2. Klub drużyny gospodarza, jeśli nie mają zastosowania zapisy pkt. 1, ma obowiązek przyjąć zorganizowaną grupę kibiców drużyny klubu gościa, autoryzowaną przez klub drużyny gościa, w liczbie co najmniej 5% ogólnej liczby udostępnionych miejsc na stadionie oraz zapewnić dla niepełnosprawnych kibiców drużyny klubu gościa co najmniej 5% ogólnej liczby miejsc na stadionie udostępnionych dla kibiców niepełnosprawnych.
3. Klub drużyny gościa podejmuje decyzję czy wysyła, a tym samym autoryzuje zorganizowaną grupę kibiców swojej drużyny na mecz wyjazdowy. W takim przypadku klub drużyny gościa ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy swoich kibiców i ewentualne szkody przez nią wyrządzone na obiekcie stadionowym klubu drużyny gospodarza.
4. Ogólne wytyczne odnośnie do współpracy pomiędzy klubem drużyny gospodarza a klubem drużyny gościa:
a. klub drużyny gościa zamawia bilety dla zorganizowanej grupy swoich kibiców nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozegrania meczu
b. ceny biletów dla zorganizowanej grupy kibiców klubu drużyny gościa nie mogą być wyższe niż ceny biletów na sektory podobnej kategorii dla kibiców miejscowych
c. klub drużyny gospodarza przekazuje bilety do klubu drużyny gościa nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozegrania meczu
d. klub drużyny gościa jest zobowiązany do dystrybucji biletów oraz współpracy w tym zakresie z klubem drużyny gospodarza zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa powszechnego
e. klub drużyny gościa przekazuje informacje na temat przejazdu zorganizowanej grupy swoich kibiców do klubu drużyny gospodarza oraz Policji najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem rozegrania meczu
f. klub drużyny gościa informuje klub gospodarza o dokładnej liczbie sprzedanych biletów nie później niż na 1 dzień (24 godziny) przed planowanym terminem rozegrania meczu
g. klub drużyny gościa zwraca niesprzedane bilety oraz dokonuje rozliczenia finansowego za sprzedane bilety z klubem drużyny gospodarza nie później niż 7 dni od dnia rozegrania danego meczu
h. obydwa zainteresowane kluby mają prawo, za zgodną wolą obu stron, do modyfikowania zasad współpracy opisanych w podpunktach a, c, f, g.
5. Klub drużyny gościa jest zobowiązany do współpracy w zakresie planowania i organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców z klubem gospodarza, Policją oraz innymi uczestniczącymi podmiotami, w celu wsparcia logistycznego i maksymalnego usprawnienia przemieszczania się zorganizowanej grupy kibiców, tak aby dotarli oni w bezpośrednio pod stadion w czasie umożliwiającym wejście na teren imprezy przed rozpoczęciem meczu.
6. Klub drużyny gospodarza jest zobowiązany zaplanować i przygotować logistycznie wejście (system kanałów wejściowych / kołowrotków oraz ich obsługa przez stewardów – członków służb informacyjnych i porządkowych) na sektory przeznaczone dla zorganizowanej grupy kibiców drużyny klubu gościa tak, aby proces kontroli dostępu, w tym przeglądania zawartości odzieży i bagażu mógł być maksymalnie usprawniony i zorganizowany w możliwie najkrótszym okresie czasu, jednakże nie dłuższym niż 1 godz. (60 minut).
7. Klub drużyny gospodarza ma obowiązek zapewnić kibicom drużyny klubu gościa możliwość korzystania z punktów gastronomicznych, toalet, punktów depozytowych i innych udogodnień w proporcjonalnej liczbie i o porównywalnym standardzie, jak na sektorach przeznaczonych dla kibiców miejscowych, przez cały okres pobytu kibiców drużyny klubu gościa na stadionie.
8. Klub gospodarza, w przypadku podjęcia decyzji o opóźnieniu wyjścia / odjazdu kibiców drużyny gości ze stadionu po zakończeniu meczu, ma obowiązek przekazywać odpowiednie informacje (spiker stadionowy) dotyczące przyczyn oraz przewidywanego czasu opóźnienia, zarówno przed, jak i po zakończeniu zawodów.
9. Kluby piłkarskie, zarówno gospodarze, jak i goście, nie realizujące postanowień niniejszej Uchwały, podlegają regulaminowym karom dyscyplinarnym.
10. Traci moc Uchwała nr VIII/192 z dnia 02 sierpnia 2012 r. Zarządu PZPN w sprawie zasad przyjmowania kibiców gości na zawodach podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.
11. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek