Odpowiedź MSW na interpelację w sprawie „klatki” na Wiśle

7 sierpnia 2013, 16:13 | Autor:

p4263089

W dniu 14 czerwca publikowaliśmy na naszych łamach treść interpelacji, jaką do Ministra Spraw Wewnętrznych skierował Poseł na Sejm RP, Witold Waszczykowski. O sprawie, która dotyczyła zamknięcia sektora gości na mecz Wisła Kraków – Widzew Łódź, przeczytać możecie TUTAJ. Po długim oczekiwaniu doczekaliśmy się odpowiedzi ze strony MSW. Prezentujemy ją w całości poniżej:

 

Szanowna Pani Marszałek!

W nawiązaniu do pisma z dnia 20 maja 2013 r. (sygn. SPS-023-17690/13) dotyczącego interpelacji posła na Sejm RP pana Witolda Waszczykowskiego w sprawie decyzji wojewody małopolskiego dotyczącej zamknięcia sektora gości na stadionie Wisły Kraków na mecz z Widzewem Łódź uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

W dniu 25 kwietnia 2013 r. wojewoda małopolski wydał decyzję zakazującą przeprowadzenia w dniu 26 kwietnia 2013 r. imprezy masowej – meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami: Wisłą Kraków oraz Widzewem Łódź z udziałem publiczności w sektorach Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie przeznaczonych dla kibiców drużyny przyjezdnej.
Niniejsza decyzja była nie tylko konsekwencją zachowania części kibiców Legii Warszawa podczas meczu z Wisłą Kraków w dniu 13 kwietnia 2013 r., lecz także w głównej mierze była spowodowana niedopełnieniem przez organizatora obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Z informacji będących w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że podczas spotkania w dniu 24 kwietnia 2013 r. Wojewódzkiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Imprez Sportowych z udziałem wojewody małopolskiego oraz m.in. przedstawicieli Wisły Kraków SA i małopolskiej Policji przedstawiciel Policji podtrzymał wniosek o zamknięcie trybun dla gości na najbliższy mecz z udziałem kibiców Widzewa Łódź, zwracając uwagę, że może dojść do ponownego odpalenia środków pirotechnicznych, jak to miało miejsce na meczu z Legią Warszawa.
Mecz został zakwalifikowany jako mecz podwyższonego ryzyka, który niesie ze sobą potencjalne zagrożenie wystąpienia podobnych incydentów, jakie miały miejsce podczas ww. meczu w dniu 13 kwietnia 2013 r.

Odnosząc się do terminu wydania decyzji przez wojewodę małopolskiego, pragnę nadmienić, że wydanie przedmiotowej decyzji wiązało się z wysłuchaniem stanowisk i opinii zainteresowanych podmiotów, co miało miejsce na ww. spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Imprez Sportowych.
Ponadto w sprawie prowadzona była korespondencja pomiędzy wojewodą małopolskim a RTS Widzew Łódź w upadłości układowej SA. Pragnę również poinformować, że środek prawny przewidziany w art. 34 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.) nie ma charakteru represyjnego lub też sankcyjnego.
Środek ten ma wyłącznie charakter prewencyjny. Dodać należy, że był on już wcześniej stosowany, a sposób jego stosowania przez wojewodów oraz przez ministra spraw wewnętrznych i administracji / ministra spraw wewnętrznych był kilkakrotnie przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. (sygn. akt I OSK 691/12) wskazał, że: „Przesłanką wydania decyzji w sprawie zakazu przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności jest negatywna ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzaną imprezą masową. Przesłanka ta obejmuje ustalenie dwóch
elementów stanu faktycznego: po pierwsze, negatywna ocena; po drugie, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ustalenie wystąpienia pierwszego elementu stanu faktycznego nie zostało ograniczone ani co do formy, ani właściwości organu.
Kompetencję do negatywnej oceny ma wojewoda na podstawie własnych ustaleń. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego
odsyła do pojęcia, które nie zostało zdefiniowane ustawowo. Precyzyjne określenie tych pojęć nie jest możliwe”.

W tym samym wyroku NSA wskazał także, że ocena bezpieczeństwa imprezy masowej opiera się przede wszystkim na informacjach pochodzących od organów powołanych do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1827/11) stwierdził, że: „Celem regulacji art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych. Ma ona również za zadanie działać prewencyjnie, tak aby
dyscyplinować nie tylko organizatorów imprezy, lecz także jej uczestników i eliminować mogące wystąpić w przyszłości negatywne zachowania”.
Sąd ten wskazał również, że: „Oceniając przesłanki wydania zakazu zorganizowania imprezy masowej z udziałem publiczności, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności wskazujące na przyszłe zachowania się potencjalnych uczestników takiej imprezy w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną imprezą, także wynikające z dotychczasowego zachowania się uczestników planowanej imprezy na dotychczas przeprowadzonych imprezach masowych, w szczególności o tożsamym charakterze”.

W związku z powyższym uprzejmie informuję pana posła, iż podstawowym wyznacznikiem podjętej decyzji przez wojewodę małopolskiego była ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną imprezą masową.

Łączę wyrazy szacunku

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Marcin Jabłoński